HPW-101Al

HPW-Bezeichnung: HPW-101PD Kurzzeichen DIN EN 1044: PD 101 DIN 8513 12345 DIN EN ISO 17672 Pd587 EN ISO 3677:1995 B-Ag54PdCu-900/950 Zusammensetzung (Massenanteil in %): Ag 54%, Cu 21%, Pd 25% Arbeitstemperatur °C Temperatur °C: Solidus 900 °C, Liquidus 955 °C...

HPW-104Al

HPW-Bezeichnung: HPW-104Al Kurzzeichen DIN EN 1044: AL 104 DIN 8513 - DIN EN ISO 17672 Al 112 EN ISO 3677:1995 B-Al88Si-575/585 Zusammensetzung (Massenanteil in %): Al 85,5 - 89,0% | Si11,0 - 13,0% | Fe 0 - 0,8% | Cu 0 - 0,3% | Zn 0 - 0,2% | Mn 0 - 0,15% | Mg 0 - 0,1%...

HPW-103Al

HPW-Bezeichnung: HPW-103Al Kurzzeichen DIN EN 1044: AL 103 DIN 8513 - DIN EN ISO 17672 Al 110 EN ISO 3677:1995 B-Al90Si-575/590 Zusammensetzung (Massenanteil in %): Al 87,5- 91,0% | Si 9,0 - 11,0% | Fe 0 - 0,8% | Cu 0 - 0,3% | Ti 0 - 0,2% | Zn 0 - 0,1% | Mn 0 - 0,05%...
+49 7232 80978-0 info@hpwirth.com +49 7232 80978-0 info@hpwirth.com